Phương châm hoạt động

S.P.I.R.E là viết tắt 5 phương châm hoat động của Thiên Nguyên Corp. Bao gồm:

  • Solution: Giải pháp tốt

  • Process: Quy trình chuẩn

  • Innovation: Luôn cải tiến

  • Realiable: Đáng tin cậy

  • Effective: Đạt hiệu quả